Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk

 05.12.2017

Obec Senné so sídlom Senné 230, 072 13 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Sennom č. 03/2017 zo dňa 15.12.2016 zverejňuje :

 

zámer priameho odpredaja svojho majetku a

výzvu na predloženie cenových ponúk

 

na odkúpenie

–        pozemku parcela reg. C KN č. 590/2 a 591/3 – (ostatné plochy) vytvorené z parc.E-KN č. 1210/301 o výmere 2147 m2, evidovanej na LV č. 1176

 

Minimálna cena, za ktorú Obec Senné ponúka na predaj vyššie uvedenú nehnuteľnosť – pozemok -- stanovená znaleckým posudkom.

 

Špecifické požiadavky:

–          Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku

–          Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu

–          Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

 

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Sennom alebo poštou na adresu Obec Senné, Senné 230, 072 13 tak, aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Sennom najneskôr do 20.12.2017 do 16:00 hodiny.

  2. 2.     Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – Parcela č. C KN č. 590/2 a 591/3 – Neotvárať!“

  3. Cenová ponuka musí obsahovať:

a)     označenie záujemcu:

–         fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav  Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

–         právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

b)    označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

c)     výška cenovej ponuky,

d)    akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek,

e)     ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade, musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

f)     čestné vyhlásenie záujemcu:

–         fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostom obce Senné,  poslancom Obecného zastupiteľstva v Sennom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Senné, zamestnancom Obce Senné,  hlavným kontrolórom Obce Senné, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.

–         právnickej osoby, že nie je právnickou osobou, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostom obce Senné,  poslancom Obecného zastupiteľstva v Sennom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Senné, zamestnancom Obce Senné,  hlavným kontrolórom Obce Senné, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.

g)    súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie.

  1. Obec Senné si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. priamy predaj zrušiť.

  2. Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná Obecné zastupiteľstvo v Sennom, ktoré schvaľuje prevod vlastníctva.

 

V Sennom, dňa 5.12.2017

 

                                                                           Peter Saboslai

                                                                          starosta obce 


Zoznam aktualít: