Zmenšiť textZväčšiť text

Senianske rybníky na "prahu dospelosti"

 25.04.2000

Senianske rybníky na „prahu dospelosti“

Pri príležitosti Medzinárodného dňa mokradí 02.februára si aj Senianske rybníky pripomínajú už 18-ty rok zápisu medzi Ramsarské lokality. Ramsarský dohovor je jedným z najstarších medzinárodných zmluvných inštrumentov v oblasti ochrany životného prostredia, ktorý bol podpísaný 2.2.1971 v iránskom meste Ramsar. Sekretariát však sídli v Švajčiarskom Glande. Doposiaľ do konvencie vstúpilo 150 štátov, ktoré sa zaviazali zachovať biodiverzitu jednotlivých oblastí. Slovensko pristúpilo k tomuto dohovoru o mokradiach v roku 1990 a postupne sa do Zoznamu medzinárodne významných mokradí dostali aj tieto oblasti Parížske močiare, Šúr, Dunajské luhy, Číčovské mŕtve rameno, Niva Moravy, Latorica, Alúvium Rudavy, Mokrade Turca, Poiplie, Mokrade Oravskej kotliny, Oravská priehrada, Rudné 1, Rudné 2, Sosnina, Rieka Orava a jej prítoky, Domica, Alúvium Tisy, Hrhovské rybníky, Chymské rybníky, Zemplínska priehrada CHA a Sivá brada.

Senianske rybníky ležia v minulosti rozsiahlej sezónne zaplavovanej mokrade Východoslovenskej roviny, na významnej migračnej trase vodných vtákov. Ramsarskú lokalitu tvorí národná prírodná rezervácia (213,31 ha) vyhlásená v roku 1974 a jej ochranné pásmo (211,28 ha). Zahŕňa jeden veľký rybník s priľahlými periodicky zaplavovanými lúkami a krovitými močiarmi, ako aj 28 produkčných rybníkov patriacich firme DONA s.r.o. Veľké Revištia. Je to jedna z najvýznamnejších hniezdnych lokalít a migračných zastávok vzácnych, ohrozených (vrátane globálne ohrozených) a zraniteľných vodných vtákov na Slovensku. Začlenenie medzi unikátne mokrade si rybníky vyslúžili vďaka populácii vzácnych, zraniteľných alebo ohrozených druhov rastlín, predovšetkým vodných vtákov, zvláštnemu významu genetickej a ekologickej diverzity, biologickej rozmanitosti severnej časti panónskej oblasti a ďalším kritériom bol pravidelný výskyt významného počtu hniezdiacich vodných vtákov, migrujúcich a zimujúcich vtákov.

Vďaka novému majiteľovi rybničnej sústavy a obnovenému chovu rýb boli znova podmienky pre hniezdenie, zber potravy a odpočinok počas ťahu, priaznivejšie. V roku 2000 bola táto lokalita uznaná aj medzinárodnou organizáciou BirdLife International za významné vtáčie územie Európy. Systematickým pozorovaním sa totiž zistila prítomnosť približne až 160 druhov vodného a pri vode žijúceho vtáctva. Aj voľným okom sa dá spozorovať množstvo rôznych druhov divých kačíc, husí, potápok, čajok, čoríkov, rybárov, cíbikov, volaviek a mnoho iných. Okrem vtáctva si na rybníkoch našli podmienky pre život aj iné živočíchy ako ondatra pyžmová, tchor či hranostaj. V jedinečnosti tu nezaostáva ani flóra pri jej výskumoch tu bolo zaznamenaných 291 druhov rastlín, z ktorých 22 patrí medzi ohrozené, vzácne alebo zraniteľné.

So zvyšujúcimi požiadavkami hospodárskeho využitia krajiny úzko súvisí aj úbytok mokradí, čo spôsobuje, že sa stráca životné prostredie mnohých druhov živočíchov a rastlín. Zachovať pôvodný charakter biotopu preto nie je jednoduché. Po niekoľkých prieskumoch sa aj v Senianskej lokalite začali realizovať opatrenia (projekt LIFE NATURA 2000), aby územie vyhovovalo ekologickým nárokom a bolo zachované ešte pre mnohé vtáčie i ľudské generácie. Prírodné procesy a činnosť človeka môžu pôsobiť negatívne no i pozitívne.

Mgr. Marcela Hrešková


Zoznam aktualít: