Zmenšiť textZväčšiť text

Projekt: Rekonštrukcia chodníka v obci Senné

 07.09.2018

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ príslušný na rozhodovanie o príspevku podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. f) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v konaní o žiadosti o nenávratný finančný príspevok rozhodla tak, že v súlade s § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF 

schválila našej obci nenávratný finančný príspevok na projekt:

"Rekonštrukcia chodníka v obci Senné"

Rekonštrukcia začne v mesiaci september 2018. 

http://www.obecsenne.sk/files/2018-11-06-112006-Chodn__ky_plag__t.pdf


Naše úspešné projekty