Zmenšiť textZväčšiť text

Projekt: Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Senné

 05.09.2022

Názov projektu:

Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Senné

Trvanie projektu: 12/2021 až 12/2023

Nenávratný finančný príspevok:  190 952,45 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Senné

Hlavný cieľ projektu: Rekonštruovať chodníky a miestne komunikácie v obci a zlepšiť tak prístup marginalizovanej rómskej komunity k občianskej vybavenosti a inštitúciám v obci i mimo nej.

Opis projektu: Vzhľadom k tomu, že Rómovia žijú vo vnútri obce v štandardnej vidieckej zástavbe, tak rekonštrukcia chodníkov a ciest prinesie výhody aj pre iné skupiny obyvateľstva v dvoch riešených lokalitách.

Miestna komunikácia „Pri kaštieli“ prejde v rámci realizácie projektu povrchovou rekonštrukciou (826,8 m2). Druhým objektom je chodník v lokalite „Na koncu“ (977,8 m2), ktorý bol pred začiatkom rekonštrukcie vo veľmi zlom technickom stave.

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií zlepšiť kvalitu bývania a prispieť tak k sociálnej integrácii marginalizovanej rómskej komunity.

Výsledky projektu: Rekonštrukcia chodníkov a komunikácií pomôže miestnym obyvateľom sa  zapojiť do sociálneho a kultúrneho života v celej spoločnosti. Zlepší sa dostupnosť školských a zdravotníckych zariadení, obchodu s potravinami a zmiešaným tovarom a kostola.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje


Naše úspešné projekty