Aktuality

Pozvánka

 27.11.2018

Starosta obce SENNÉ, okr. Michalovce

V Sennom, dňa 26.11.2018

P O Z V Á N K A

V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v

znení neskorších predpisov a § 6 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva

v Sennom

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sennom, ktoré sa uskutoční dňa 29.11.2018 o 18.00 hod. s týmto navrhovaným programom:

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancov Obecného zastupiteľstva

             / odovzdá predseda MVK/

 1. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce / prevzatie insígnií/

 2. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

 3. Vystúpenie novozvoleného starostu obce

 4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 5. Poverenie zástupcu starostu obce

 6. Plat starostu obce

 7. Diskusia

 8. Záver

Peter Saboslai

starosta obce

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2017