Aktuality

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

 05.12.2017

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

V zmysle § 9 a ods. 8 , písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. „ Zákon o majetku obcí „ v platnom znení: predkladáme návrh na predaj majetku Obce Senné ako prípad osobitného zreteľa .

Obec Senné podľa § 9a) ods. 8 , písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Sennom č. 03/2016 zo dňa 15.12.2016, zverejňuje svoj zámer previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa a to nasledovne:

- parcela C-KN č. 61, druh pozemku Trvalý trávny porast, výmera 2127 m2 , katastrálne územie Senné vo vlastníctve obce Senné, evidovanej na LV č. 586

v prospech kupujúcej: Mgr. Marcela Iškyová, rod. Hrešková, trvale bytom Senné 20, 072 13 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Dôvodom osobitného zreteľa je daný tým , že hore uvedený pozemok je nízkej hodnoty, malej výmery a je priamo susediaci s pozemkom žiadateľa a ktorý žiadateľ využije na zlepšenie prístupu k svojmu rodinnému domu postavenému na parc. č. 51/2.

Zámer prevodu nehnuteľnosti majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva v Sennom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zámer previesť tento majetok je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schválením prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

V Sennom, dňa 5.12.2017

                                                                                                                                  Peter Saboslai

                                                                                                                                   starosta obce

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2017